Samorządowe Przedszkole nr 131 STOKROTKA

OCHRONA DANYCH

Klauzula informacyjna związana z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 131 os. Złotego Wieku 13; 31-616  Kraków.

 

2. W Samorządowym Przedszkolu Nr 131 w Krakowie został powołany inspektor danych osobowych Pan Dominik Strzebak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mailinspektor6@mjo.krakow.pl ; adres siedziby IOD - Wielopole 17a, 33-332 Kraków.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji obowi ązków prawnych związanych z procesem edukacji- , działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
  • promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt. 1. a) Rozporządzenia RODO.

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:

     -  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     -  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której danedotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

7. Prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.