Menu
Strona głowna  /  DEKLARACJA DOST.
DEKLARACJA DOST.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorządowe Przedszkole nr 131 ,,Stokrotka'' zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.przedszkole131.krakow.pl/
Data publikacji strony internetowej:2011-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-21
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:
• część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pani Edyta Mróz
Adres e-mail:
przedszkole_131@wp.pl
Numer telefonu 12 648 30 48
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.
1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane na os. Złotego Wieku 13 i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 19 m chodnika, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte.
Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 1,5 m.
3. Budynek posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody.
4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Kategoria: Przedszkole


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-22